محل تبلیغات شما
گل نيست، ماه نيست، دل ماست پارســـی غوغای که ترنم درياســــــــــت پارســــــی ازآفتار معجزه بر دوش می‌ کشـــــــــــــــد رو برمــــراد و روی بهفرداست پارســی از شـــــــــــام تا به کاشغر از سند تا خجند آيينه‌دار عالم بالاســــت پارســــــــــــــــــی تاریخ را وثیقه‌ی ســـــــــــــــــــبز شکوه را خونِ من وکلام مطلاست پاســــــــــــــــــــــی روح بزرگ وطبل خراســـــــــــــانیان پاک چترشرم، چراغ مسیحاست پارســــــــــــی تصــــــــــــــــوير را

نقش جوانان در تأمین صلح

نامه‌ به بزرگانِ یفتل پایان

برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین وچند مقاله‌ی دیگر، اثرِ:نجم(کاویانی)

نيست، ,وطبل ,روح ,خراســـــــــــــانیان ,پاک ,چترشرم، ,مطلاست پاســــــــــــــــــــــی ,وکلام مطلاست ,من وکلام ,پاســــــــــــــــــــــی روح ,روح بزرگ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

روزهایمان تا یکی شدن...