محل تبلیغات شما
برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین وچند مقاله‌ی دیگر، اثرِ:نجم(کاویانی) جمعه خان خراسان پور ، دانش‌جوی، دانش‌کده‌ی حقوق وعلوم ی دانش‌گاه غرجستان. تاریخ02/11/1398ه.ش کتابِ، سرگذشت زبان فارسی درصدسال پسین درافغانستان وتاجیکستان وچندمقاله‌ی دیگر، اثر پرافتخارِ مرد نام‌ور: نجم (کاویانی) باهمت وحمایت (کانون فرامرزی فارسی‌زبانان) درکابل به چاپ رسیده است وبه روز دوشنبه تاریخ 9 جدی 1398خ.

نقش جوانان در تأمین صلح

نامه‌ به بزرگانِ یفتل پایان

برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین وچند مقاله‌ی دیگر، اثرِ:نجم(کاویانی)

نجم ,پسین ,دیگر، ,کاویانی ,فارسی ,سرگذشت ,نجم کاویانی ,سرگذشت زبان ,زبان فارسی ,وچند مقاله‌ی ,مقاله‌ی دیگر، ,وچند مقاله‌ی دیگر، ,برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سید عبدالمناف موسوی