محل تبلیغات شما
نامه‌ی سرگشاده‌ به‌عده‌ای بزرگان وجوانان یفتل پایان درپیوند به‌برکناری الحاج امام‌علی (همدمی) وگزینشِ دکترمطیع الله. دراین روزها نامه‌های خجسته‌باد وجنش‌هایی رخ‌نامه‌ای عده‌ای: بزرگان، دانش‌مندان، روشن‌فکران، جوانان ونوجوانان، درصفحاتِ رخ‌نامه، درپیوند به‌برکناری محترم الحاج امام‌علی(همدمی) فرماندار(ولسوال) شهرستان یفتل‌پایان وگزینش محترم دکترمطیع الله به‌حیث فرماندارِ شهرستان یفتل‌پایان به‌جای همدمی‌صاحب سرازیرمی‌شود.

نقش جوانان در تأمین صلح

نامه‌ به بزرگانِ یفتل پایان

برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین وچند مقاله‌ی دیگر، اثرِ:نجم(کاویانی)

همدمی ,امام‌علی ,دکترمطیع ,الله ,یفتل‌پایان ,شهرستان ,الحاج امام‌علی ,امام‌علی همدمی ,شهرستان یفتل‌پایان ,دکترمطیع الله ,یفتل پایان ,الحاج امام‌علی همدمی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گذر عمر به روایت باغانی