محل تبلیغات شمانقش جوانان درتأمین صلح جمعه خان خراسان‌پور دانشجوی، تِرمِ پنجم دانش‌کده‌ی حقوق وعلوم ی دانش‌گاه‌غرجستان ۵ حوت (اسفند) ۱۳۹۸ بیاکه نوبتِ صلح است و دوســـتی وعنایت به‌شرطِ آن‌که نگوییم از آن‌چه رفت حکایت (سعدی) مقدمه برادری دراسلام، ایجاب می‌کند، دو نفری‌که باهم اختلاف دارند. باهم صلح و آشتی کنند، جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای است هم‌آهنگ وهم‌کار، و در برابر افرادش وظایف و مسوولیت‌هایی را به‌عهده دارد.
نامه‌ی سرگشاده‌ به‌عده‌ای بزرگان وجوانان یفتل پایان درپیوند به‌برکناری الحاج امام‌علی (همدمی) وگزینشِ دکترمطیع الله. دراین روزها نامه‌های خجسته‌باد وجنش‌هایی رخ‌نامه‌ای عده‌ای: بزرگان، دانش‌مندان، روشن‌فکران، جوانان ونوجوانان، درصفحاتِ رخ‌نامه، درپیوند به‌برکناری محترم الحاج امام‌علی(همدمی) فرماندار(ولسوال) شهرستان یفتل‌پایان وگزینش محترم دکترمطیع الله به‌حیث فرماندارِ شهرستان یفتل‌پایان به‌جای همدمی‌صاحب سرازیرمی‌شود.
برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین وچند مقاله‌ی دیگر، اثرِ:نجم(کاویانی) جمعه خان خراسان پور ، دانش‌جوی، دانش‌کده‌ی حقوق وعلوم ی دانش‌گاه غرجستان. تاریخ02/11/1398ه.ش کتابِ، سرگذشت زبان فارسی درصدسال پسین درافغانستان وتاجیکستان وچندمقاله‌ی دیگر، اثر پرافتخارِ مرد نام‌ور: نجم (کاویانی) باهمت وحمایت (کانون فرامرزی فارسی‌زبانان) درکابل به چاپ رسیده است وبه روز دوشنبه تاریخ 9 جدی 1398خ.
گل نيست، ماه نيست، دل ماست پارســـی غوغای که ترنم درياســــــــــت پارســــــی ازآفتار معجزه بر دوش می‌ کشـــــــــــــــد رو برمــــراد و روی بهفرداست پارســی از شـــــــــــام تا به کاشغر از سند تا خجند آيينه‌دار عالم بالاســــت پارســــــــــــــــــی تاریخ را وثیقه‌ی ســـــــــــــــــــبز شکوه را خونِ من وکلام مطلاست پاســــــــــــــــــــــی روح بزرگ وطبل خراســـــــــــــانیان پاک چترشرم، چراغ مسیحاست پارســــــــــــی تصــــــــــــــــوير را

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

سخت افزار آژانس دیجیتال مارکتینگ یاراپلاس